Araştırma
Deneysel Kuramsal Hesaplamalı Çalışma Konuları
F. Gülay FIRAT ACAR X
X Atom Fiziği, Biyouyumlu ve organik malzemelerin optik, mekanik özellikleri
Özgür AKARSU
X
Kozmoloji, Genel görelilik, Geliştirilmiş gravitasyon kuramları, Karanlık enerji, Yüksek boyutlar, Enflasyon, Gözlem verilerinden kozmolojik parametrelerin saptanması
Demet KAYA AKTAŞ X

Kararlı durum ve zaman ayrımlı floresans spektrometre ile farklı polimer jellerde sol-jel -hacim faz geçişlerinin modellenmesi, İletken polimer jellerde iletkenlik parametrelerinin deneysel analizi, Sol-jel ve hacim faz geçişlerinde bilgisayar modellemesi oluşturulması
Baki ALTUNCEVAHİR X

Kalıcı Mıknatıslar ve Şekil hafıza alaşımları
A. Savaş ARAPOĞLU
X
Sicim kuramı, Kozmoloji, Alternatif gravitasyon kuramları
Günay BAŞAR X

Biyolojik örneklerin Raman spektroskopi ile incelenmesi ve uygulamaları, Holografik Optik Cımbızlama ve uygulamaları, Atomların ince yapı ve aşırı ince yapılarının laser spektroskopik metodlarla incelenmesi
Tolga BİRKANDAN
X X Eğri uzayda kuantum alan kuramı, Kara delikler, Genel görelilikte sembolik ve sayısal yöntemler, Genelleştirilmiş belirsizlik ilkesi, Heun tipi denklemlerin fiziksel uygulamaları
Kerem CANKOÇAK X

Deneysel Parçacık Fiziği / CERN-CMS deneyi
M. Altan ÇAKIR X
X Parçacık Fiziği ve Araştırmaları, CMS Deneyinde Veri Analizi ve Detektör Fiziği, Veri Bilimi ve Yapay Zeka Teknikleri, Görüntü İşleme ve Makine Öğrenimi, İş-Zekası Derin Öğrenim Uygulamaları
Ömer Faruk DAYI
X
Bağlı Hamilton sistemlerin kuantizasyonu, Yarı-klasik kiral kinetik kuram, Topolojik sistemler
Esra ALVEROĞLU DURUCU X

Organik-inorganik nano kompozitler, Fonksiyonel Malzemeler, Organik Elektronik
Kazım Yavuz EKŞİ
X X Alternatif/modifiye gravitasyon kuramlarında nötron yıldızı yapısı, Aşırı parlak X-ışını kaynakları, Radyo pulsarlarının spin ve manyetik alan evrimi, X-ışını pulsarlarında disk-manyetosfer etkileşimi, Genç nötron yıldızlarının sınıflandırılması
Zuhal ER X

Güneş enerjisi, Risk analizi, Deniz kirliliği
Gönül ERYÜREK X

LED, OLED, WLED, OWLED’ ler, Lüminesans quantum verimleri ve optik özellikleri, Malzemelerin NLO özellikleri, Nano-fosforlar, Optik sensörler, Optik cam ve seramik malzemeler, Foto-polimerizasyon (nanofosfor ve/veya optik cam başlatıcıları ile), Katıhal lazerler
Seda AKSOY ESİNOĞLU X

Manyetik Malzeme üretimi, karakterizasyonu, Manyetik şekil hafıza alaşımları, Manyetokalorik / elektrokalorik malzemeler, Nanoteknoloji, manyetik nanoparçacıklar, grafen uygulamaları, Nanomanyetizma, Manyetik ince filmler, Manyetik karakterizasyon tekniği olarak nötron kırınımı, Spintronik, aygıt üretimi
Ali GELİR X

Akıllı Jeller, Polimerlerin Kalıplanması (Imprinted Polymers), Polimer Kompozit Malzemeler, Polimerik Jellerin Spektroskopik/Elektriksel Özellikleri, Polimerleşme Kinetiği Ve Faz Geçişleri, Hidrojen Yakıt Pili (Fuel Cell), Süperkapasitörler
Mehmet Cem GÜÇLÜ
X X Teorik nükleer fizik, hesaplamalı fizik, ağır iyon çarpışmaları
Meltem GÜNGÖRMEZ
X X Sonlu ve sonsuz Lie cebirleri, Tansör çarpım katsayılarının hesaplanması, Hiperbolik Lie cebirlerinin Poincare polinomlarının hesaplanması, Süpersicim kuramı, Sicim kuramında kütle spektrumu hesaplanması
Oğuzhan GÜRLÜ X

Taramalı uç mikroskopi tekniklerinin geliştirilmesi (foton taramalı tünelleme mikroskobu, alan emisyonlu uc mikroskopisi gibi yeni tekniklerin geliştirilmesi), Grafen ve iki boyutlu (2D) malzemeler, Atomik ölçekte elektron ve optik spektroskopi, Nanotriboloji, Malzeme fiziği, 1, 2 ve 3 boyutta kendinden organizasyon, Metal/yarıiletken arayüzey sistemleri, Atomik teller, Cihaz fiziği
Yakup HUNDUR
X X Moleküler dinamik
Emre Onur KAHYA
X
Kozmoloji, kuantum gravitasyonu, alternatif gravitasyon modelleri, gravitasyon dalgaları
Hakan KARAAĞAÇ X

I-III-VI2, II-VI bileşiklerin ince film ve Kristal formunda üretimi ve Karakterizasyonu, İnce Film Tabanlı 2. Nesil ve Nano-yapılı 3. Nesil Güneş Hücrelerin Üretimi ve karakterizasyonu, Alan İyonizasyonlu Gaz Sensörlerin Üretimi ve Karakterizasyonu, Bir ve üç-boyutlu Nanoyapıların Sentezi ve Optoelektrik uygulalamar için kullanımı
Vakıf Kemal ÖNEMLİ
X
Kuantum Kozmoloji, Kozmik Enflasyon, Karanlık Madde
Haluk ÖZBEK
X
Sıvı kristal malzemelerde optik çift kırıcılık ölçümleri (Döner analizör yöntemi), Sıvı kristal nano-kompozitlerin (sıvı kristal- karbon nanotüp / sıvı kristal-kuantum nokta / sıvı kristal-nanoparçacık) sistemlerinin esneklik ve elektro-optik özelliklerinin incelenmesi, Sıvı kristal nano kopmozitlerin özgül ısı kapasite ölçümleri (Fotopyro elektrik kalorimetri sistemi)
Sevtap YILDIZ ÖZBEK X

Sıvı kristal malzemelerde optik çift kırıcılık ölçümleri (Döner analizör yöntemi), Sıvı kristal nano-kompozitlerin (sıvı kristal- karbon nanotüp / sıvı kristal-kuantum nokta / sıvı kristal-nanoparçacık) sistemlerinin esneklik ve elektro-optik özelliklerinin incelenmesi, Sıvı kristal nano kopmozitlerin özgül ısı kapasite ölçümleri (Fotopyro elektrik kalorimetri sistemi)
Cenap Ş. ÖZBEN X

Hadronlarda elektrik dipol momenti ölçümleri, Si-PIN fotodiyod bazlı radyasyon dedektörlerinin dizaynı ve üretimi, Nükleer elektronik, Radon ölçümleri, Doğal radyasyon ölçümleri, Nötron aktivasyon analizi, Gama ışını spektrometresi
Neşe ÖZDEMİR
X
Matematiksel Fizik, Gravitasyon kuramları, Kozmoloji
Hakan Özgür ÖZER X

Nano boyutta yüzey fiziği, Nano boyutta mekanik araştırmaları, Nano boyutta araştırmalar için aygıt geliştirilmesi
Hakkı Tunçay ÖZER
X X Matematiksel Fizik, Grup Teorisi: Sonlu ve Sonsuz boyutlu Lie cebirleri ve Fizikteki uygulamaları, İki Boyutlu Konform Alan Kuramı, Üç boyutlu Yüksek Spinli Gravitasyon Kuramı: Gravitasyonun Chern-Simons formülasyonunda Asimptotik Simetri Analizi
Mehmet ÖZKAN
X
Süpersimetrik Kütleçekim Teorileri, Enflasyon Kozmolojisi, Relativistik Olmayan Kütleçekim Modelleri
M. Nazmi POSTACIOĞLU
X X Tsunami modellemesi
Mehmet Kerim RAMAZANOĞLU X
X Sert ve Yumuşak Yoğun Madde fiziği, Nötron ve X-ışınları saçılması, Atomik Kuvvet Mikroskopu, Manyetik Malzelemer (Gelisi Guzel ve Geometrik olarak Rahatsiz Edilmis Kuantum Manyetizmasi, Multiferroikler, Deristirilmis Kuantum Manyetizmasi, Sıvı Kristaller (Gelişigüzel rahatsız edilmiş faz geçişleri), Kuazi Kristaller (Yapı ve manyetizması), Lineer Olmayan Fizik (Çikolata Fiziği)
Ferid SALEHLİ X

Peptit nanotüpler ve modifikasyonlarının geniş sıcaklık aralığında faz geçişleri ve molekül dinamiğinin araştırılması
Cem Özgür SERVANTIE
X X Yumuşak malzemeler, Kompleks sıvılar, Taşınım, Damlacık dinamiği
Ahmet Levent SUBAŞI
X X Yoğun madde fiziği, kuantum gazları
M. Murat SUNAR
X
Ekonofizik
İbrahim TURHAN X

İnce film fiziği, Malzemelerin elektrokimyasal, elektriksel ve optik özellikleri
Sevim İŞÇİ TURUTOĞLU X

Kanser tedavisi için ilaç ulaştırma ajanları hazırlama, Kil-Polimer nanokompozitler, Sondaj çamuru uygulamaları
Şaziye UĞUR X

Polymer lateks ve Kompozit filmlerin optiksel, iletkenlik ve film oluşum davranışları, İnce polimer ve kompozit filmlere küçük molekül difüzyonu
Hilmi ÜNLÜ X
X Nanomalzeme ve kuantum nokta sentezi, karakterizasyonu ve modellenmesi
Ali YILDIZ
X
Kuantum bilgi kuramı
Yaşar YILMAZ X

Polimerleşme kinetiğinin spektroskopik yöntemlerle takibi, Sol-gel faz geçişleri ve kritik nokta davranışları, Polimerlerde camsı geçişler ve evrensellik, Jellerde şişme ve süreksiz hacim faz geçişleri, Metal-ion algılayıcıları, Imprinted (seçilmiş hedef moleküllere duyarlı) jel sentezi, Metal yüzeylerde polimer kaplama, Polimerlerde fraktal yapı analizi, Polimerlerin dielektrik özelikleri, Taşıyıcıları iyonlar olan yarıiletken jel tasarımı (p-n eklemleri), Polimer–karbonanotüp kompozitlerinin hidrojen tutuculuk özellikleri, Nano boyutta kristallerin (kuantum noktaları) sentezi ve polimerler ile etkileşimleri, Polimer metal kontaklarının elektriksel davranışları
Esra ÖZKAN ZAYİM X

İnce film fiziği, nanofiberler